sobota, 23 kwietnia 2016

KONKURS!!!

BĄDŹ KREATYWNY I ZRÓB COŚ Z NICZEGO - to hasło przewodnie organizowanego przez nas konkursu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie na wykonanie DRAKI - zabawki stworzonej z materiałów recyklingowych. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych czy socjoterapeutycznych oraz odbiorców programów streetworkerskich na terenie Bytomia. Prosimy wszystkich kierowników/pracowników tychże placówek o rozpropagowanie tej idei wśród dzieci i zachęcenie do kreatywnej zabawy przy tworzeniu sympatycznej zabawki. Konkurs trwa od 22.04 - 22.05.2016r.  i jest częścią projektu "Wielka draka w bytomskiej dzielnicy", którego wielki finał odbędzie się 5.06.2016r. na bytomskim Rynku, kiedy to zostaną wręczone nagrody dla autorów wyróżnionych w konkursie prac.

Wszystkie niezbędne informacje na plakacie oraz w regulaminie konkursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz podjęcia próby stworzenia CZEGOŚ z NICZEGO.REGULAMIN KONKURSU RECYKLINGOWEGO DLA DZIECI „ZRÓB DRAKĘ!”

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

     1. Organizatorem konkursu jest Grupa Pedagogów Ulicy UNO – jednostka lokalna Centrum Misji       
    i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
     Partnerzy: 
                  Śląska Wspólnota Rycerskiego Zakonu Joannitów
      Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach
      Centrum Ewangelickie im. Matki Ewy z Bytomia
2.    Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat z bytomskich świetlic środowiskowych oraz odbiorców programów streetworkerskich.

3.  Celem konkursu jest rozwój wrażliwości dzieci na kwestie związane z recyklingiem, pobudzenie wyobraźni oraz wsparcie talentów artystycznych poprzez samodzielne wykonanie zabawki DRAKI z materiałów nadających się do recyklingu.

      4.  Konkurs rozpoczyna się 22.04.2016 r. i trwać będzie do 22.05.2016 r.

5.  Prace konkursowe należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do 22.05.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie Organizatora w godzinach od 10.00–14.00 lub w wyznaczonym czasie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.


Grupa Pedagogów Ulicy UNO
ul. Matki Ewy 1
Bytom-Miechowice
Budynek „Cisza Syjonu” na terenie parafii ewangelickiej

Osoba udzielająca informacji na temat konkursu:
Katarzyna Kukucz, tel. 519 048 504

6. Konkurs jest częścią projektu „Wielka draka w bytomskiej dzielnicy”  organizowanego przez Grupę Pedagogów Ulicy UNO z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  przy współpracy ze Śląską Wspólnotą Rycerskiego Zakonu Joannitów, Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach oraz Centrum Ewangelickim im. Matki Ewy.

WYMAGANIA FORMALNE PRAC KONKURSOWYCH

 1.  Praca konkursowa musi mieć formę trójwymiarowej zabawki – postaci DRAKI wykonanej z materiałów, które poddaje się recyklingowi, np. papier, karton, szkło, plastik, metal, sznurek, włóczka, skrawki materiału itp.
2.  Praca musi zostać wykonana przez jedną osobę; prace grupowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
3.  Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę.
      4.    Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
      5.   Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami:
·         Imię, nazwisko i wiek autora pracy
·         Nazwa instytucji i jej adres
·         Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy
            6.  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
      7. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub nie spełniające zasad uczestnictwa  nie zostaną uwzględnione w konkursie.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

     1.  Trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
       2.  Kryteria oceny prac stanowią: zgodność z tematyką, oryginalność, estetyka i jak największy stopień wykorzystania w pracy materiałów recyklingowych.
      3.   Organizator telefonicznie poinformuje zwycięzców 1.06.2016 r.
     4. Wyniki konkursu zostaną także ogłoszone 5.06.2016 r. na bytomskim Rynku podczas finału projektu „Wielka draka w bytomskiej dzielnicy” oraz opublikowane na blogu streetworkerów z Grupy Pedagogów Ulicy UNO: streetworker.blogspot.com.
        5.       Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas finału ww. projektu 5.06.2016 r.
    6.  Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną oraz nagrody za miejsce drugie i trzecie. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania także dodatkowych nagród dla wyróżnionych prac.
    7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas finału projektu „Wielka draka w bytomskiej dzielnicy” 5.06.2016 r. na bytomskim Rynku. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody osobiście, zwycięzca może odebrać nagrodę po telefonicznym ustaleniu terminu.
        8.   Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
        9.    Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani wymianie na ich równowartość pieniężną.
    10.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną uroczyście wręczone autorom prac 5.06.2016r na bytomskim Rynku podczas finału projektu „Wielka draka w bytomskiej dzielnicy”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1.    Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
   2.  Osoby, które złożą pracę w konkursie wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
      3.    Autorzy zgadzają się na publikowanie prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
      4.     Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej CME: cme.org.pl oraz na blogu GPU UNO: streetworker.blogspot.com.
      5.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanymi postanowieniami regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz